ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลหนองวัวซอ  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นสุขาภิบาลหนองวัวซอ  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และต่อมาได้รับประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองวัวซอ  เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๒    โดยสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซออยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  ๒๖  กิโลเมตร

ความเป็นมาของคำว่าหนองวัวซอ  มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็น นิยายปรัมปราว่า  สมัยก่อนมีวัวป่าฝูงใหญ่อาศัยอยู่บริเวณหนองนาเกลือ  (ปัจจุบันคือหนองประจักษ์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี)  ได้บ่ายหน้าลัดเลาะหาอาหารไปทางทิศใต้โดยมีจุดหมายที่หนองน้ำแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์โดยจะมาที่หนองน้ำแห่งนี้บ่อย ๆ จนชาวบ้านได้ขนานนามหนองน้ำแห่งนี้ว่า  หนองวัวซอ  ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกก่อง  หมู่  ๔  ตำบลหนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี พระราชบัญญัติยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.  ๒๕๔๒  จนถึงปัจจุบัน

ทำเลที่ตั้ง  (สถานที่,พื้นที่,หมู่บ้านและอาณาเขตติดต่อ)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ  ตั้งอยู่ติดกับถนนอุดร -  เลย  (ตรงข้ามโรงพยาบาลหนองวัวซอ)  เลขที่  ๑๔๙  หมู่  ๙  ตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  ๔๑๓๖๐  เบอร์โทรศัพท์  ๐-๔๒๒๘-๕๗๒๓

 • พื้นที่  เทศบาลตำบลหนองวัวซอมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  ๕.๙๕  ตารางกิโลเมตร
 • หมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้งหมด  ๑๒  หมู่  ๒  ตำบล  ๒๗  ชุมชน
 • จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๙,๖๕๓  คน (ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓)
  • แยกเป็นชาย ๔,๗๒๒  คน หญิง ๔,๙๓๑  คน
 • จำนวนหลังคาเรือน ๒,๑๙๘    หลังคาเรือน
 • ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
 • ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ลำน้ำห้วยหลวง

แผนที่ Google Map