ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร


 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1

นายปรีชา  วรรณดา นายกเทศมนตรี

2

นายเปลี่ยน  สีนากรุง รองนายกเทศมนตรี

3

นายเดชา  ฉิมกลาง รองนายกเทศมนตรี

4

นายพงษ์นรินทร์  เหลืองทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี

5

นายพุฒธา  อิ่มใจ ที่ปรึกษานายกเทศมาตรี
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายวิชิต  ดีเลิศ ประธานสภาฯ

2

นางต้อย  ประทุมลัย รองประธานสภาฯ

3

นายไชยยา  ชาลีวันดี สมาชิกสภาเทศบาล

4

นายทองสา  คำคูณเมือง สมาชิกสภาเทศบาล

5

นายโอภาส  ดาวังปา สมาชิกสภาเทศบาล

6

นายประสงค์  ไชยวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล

7

นายหอม  เทพนวน สมาชิกสภาเทศบาล

8

นายสมนึก  ศรีชาทุม สมาชิกสภาเทศบาล

9

นายธนวัฒน์  จันรัญ สมาชิกสภาเทศบาล

10

นายพินิจ  แก้วมุกข์ สมาชิกสภาเทศบาล

11

นายทองเด่น  ลยเมฆ เลขาสภาเทศบาล
 

การบริหารงานของเทศบาล

การบริหารงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า และมีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • กองวิชาการและแผนงาน
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา
  • กองสวัสดิการสังคม

 

ศูนย์บริการประชาชน

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.เทศบาลตำบลหนองวัวซอ)

2. ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

3. ศูนย์บริการร่วมด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

5. ศูนย์แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

6. การให้บริการยืมใช้ห้องประชุม

7. การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ

8. การให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค

9. การให้บริการช่วยดับเพลิง

10. หน่วยบริการประชาชน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ประชาชนในเทศบาลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี