นโยบายการพัฒนา

นโยบายการพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.  นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

เทศบาล จะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้เชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวกควบคู่กับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำตามถนน ซอยต่างๆ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกแหล่งชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา และปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาล อาทิ ขยายการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขยายเขตการประปาให้ครอบคลุม ทุกครัวเรือนและอื่นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒.  นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง

เทศบาลจะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข้ง โดยเน้นในการปฏิบัติ  จริงให้กับกลุ่มอาชีพชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงสัตว์ เทศบาลจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจัดหาพันธ์สัตว์ให้กลุ่มอาชีพนำไปเลี้ยงเพื่อศึกษาหาประสบการณ์ด้วยตนเองพร้อมติดตามประเมินผล ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้และดำรงอยู่อย่างมั่นคง หรือการปรับปรุงและแปรรูปการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมทั้งการจัดหาศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนหรือตลาดกลางให้กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล มีแหล่งวางจำหน่ายสินค้าที่กลุ่มผลิตขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและ ครอบครัวหรือกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล เพื่อเป็นศูนย์ประสานด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่างๆ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาล

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าทางสังคม

เทศบาลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคท้องร่วง  ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้าหรือยาเสพติด โรคเอดส์ ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในเขตชุมชน โดยให้บริการความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเชิงรุกและการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นอาทิ การมอบยาสามัญประจำบ้านให้ทุกครอบครัว การอบรมเชิงปฏิบัติการของอาสาสมัครสาธารณสุขพื้นฐาน ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อให้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนในชุมชนขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดย ถือหลัก ”ชุมชนพึ่งชุมชน

การศึกษา  เทศบาลจะส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่การพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานการเจริญเติบโตที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน อาทิเช่น การสร้างศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานที่กำหนด  จัดหาอุปกรณ์เด็กเล่นสำเร็จรูป  การออกค่ายพักแรม  การเข้าวัดปฏิบัติธรรมของนักเรียน หรือการแข่งขันประกวดมารยาทไทย รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนดีแต่ยากจนและอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล

วัฒนธรรมท้องถิ่น  ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะของชาวอีสานที่เรียกว่า ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ นับวันจะเลือนหายไปจากท้องถิ่น เช่น ฮีตหนึ่งบุญเข้ากรรม ฮีตสองบุญคูณลาน ฮีตสามบุญข้าวจี่ เป็นต้นหรือฮีตที่สำคัญๆ เช่น ฮีตสี่บุญมหาชาติหรือบุญพระเวส  ฮีตห้าบุญตรุษสงกรานต์หรือ    ฮีตแปดบุญเข้าพรรษา เป็นต้นส่วนครอง ๑๔ เป็นการถือปฏิบัติของชาวอีสานมาแต่สมัยอดีตจนกลายเป็นวัฒนธรรมปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความรักสามัคคี ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของชาวอีสาน ดังนั้นเทศบาลจึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบสานต่อกันมาให้คงอยู่สืบไป

การกีฬา  เทศบาลจะส่งเสริมการกีฬา เพื่อสร้างความสมานฉันท์สามัคคีให้เยาวชนและประชาชนทุกระดับให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี อาทิเช่น สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  จัดแข่งขันกีฬาชุมชน  กีฬาสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับชุมชนหรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชนหรือ    กิจกรรมกีฬาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากสถิติสาธารณภัยในเขตเทศบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้  อุบัติภัยจากการจราจร การขโมยทรัพย์สิน แต่ละครั้งเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก เทศบาลจึงมีนโยบายลดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนให้เกิดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเหล่าสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น จัดสมาชิก อปพร.ออกตรวจพื้นที่ในชุมชนทุกชุมชน การตั้งด่านตรวจช่วงหน้าเทศกาลหรือคาดว่าอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นเช่น การตั้งด่านตรวจพาหนะที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกเข้ามาในพื้นที่หรือเป็นทางผ่าน หรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอเช่น รถดับเพลิง รถกู้ภัย(หนึ่งทีมกู้ภัย   หนึ่งตำบล ) รถจักรยานสายตรวจ ไฟฉาย  วิทยุสื่อสาร กระบองและอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์เพื่อสร้างความอบอุ่นและไว้วางใจให้กับประชาชน

การสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสนั้น  เทศบาลจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียมกันทุกชุมชน  โดยการเพิ่มการสงเคราะห์ให้เพียงพอแก่ผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับอาทิเช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เดิมสงเคราะห์ ๔๗๐ คน ในปี  ๒๕๕๐ จะเพิ่มขึ้นอีก ๑๐๘ คน(เฉลี่ยทุกชุมชน) รวมเป็นการสงเคราะห์ในปี ๒๕๕๐ เป็น ๕๗๘ คนและ  จะเพิ่มขึ้นทุกปีจนกว่าจะได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง หรือ คนพิการเดิมสงเคราะห์ ๓๖  คน ปี ๒๕๕๐ เพิ่มการสงเคราะห์อีก ๑๔  คน และจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนกว่าจะได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง เป็นต้น และจะสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน ให้เข็มแข้งเป็นที่พึ่งของชุมชนในเบื้องต้นได้อย่าง มีประสิทธิภาพก่อนเทศบาลจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

๔.  นโยบายบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลจะดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน ให้เป็นชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิเช่น การทำความสะอาดถนนสายต่างๆ เป็นประจำ ปรับแต่งตัดต้นไม้สองฟากถนนทุกสายให้เป็นระเบียบและสวยงาม จัดสร้างสวนหย่อมประจำชุมชน จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงสวนสาธารณะหนองวัวซอให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  การปรับปรุงถนนรอบหนองน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน(คอนกรีต)  สร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอหรือการปรับปรุงตลิ่งหนองน้ำหนองวัวซอ เพื่อให้การลงหนองน้ำสาธารณะได้อย่างปลอดภัย  มีการก่อสร้าง   โรงฆ่าสัตว์  การกำจัดน้ำเสียหรือการปรับปรุงตลาดสดให้สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเป็นระบบ และอื่นๆที่สร้างสรรค์ให้ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง

๕.  นโยบาย ด้านการบริหารการจัดการและการบริการประชาชน

เทศบาลจะบริหารการจัดการบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เน้นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว อาทิเช่น การลดขั้นตอนการบริการต่างๆ ที่ประชาชนมาขอรับบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น งานทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิดเดิม ๑๕ นาที ลดเหลือ ๑๐ นาที หรือการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างเดิม ๔๕ วัน ลดเหลือ ๑๕ วัน เป็นต้นเพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความ พึงพอใจ ไม่เสียเวลาในการรอนานเกินความจำเป็น  ส่งเสริมการมีเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ เสนอแนะ ปรึกษา รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง  การจัดทำประชามติเพื่อขอความเห็นชอบในกิจการสำคัญๆ หรือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกับส่วนราชการอื่นๆในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเทศบาลให้ประชาชนทราบเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน