นโยบายผู้บริหาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

(1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ให้สมบูรณ์มีคุณภาพโดยเน้นโครงข่ายการคมนาคมการก่อสร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยาง พร้อมระบบรางระบายน้ำให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล  รวมทั้งติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า  และน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน

(2) จัดทำข้อมูลขึ้นทะเบียนระบบการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

(1) ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน ในหลากหลาย รูปแบบวิธีการ โดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

เพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ชุมชน และส่งเสริมให้มีตลาดนัดสินค้าชุมชนทางการเกษตรหรือสินค้าโอทอป (OTOP) ของเทศบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลผลิต

(3) พัฒนาตลาดสดของเทศบาลให้มีมาตรฐาน และขยายพื้นที่สำหรับการค้าขายเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพการค้าขายของประชาชนให้มีโอกาสมากขึ้น

(4) ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาชีพให้แก่ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง

(5) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน หรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่าย

3. ด้านการพัฒนาสังคม

     3.1 การสาธารณสุขและสุขอนามัย

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงน้ำดื่มสะอาด และมีมาตรฐานเพื่อบริการชุมชนฟรี

(2) พัฒนาปรับปรุงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปลา ในตลาดสดเทศบาล ให้เป็นสัดส่วนและถูกสุขอนามัย

(3) การให้ความรู้และบริการประชาชนในการป้องกันโรค และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในงานสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(4) การจัดลานออกกำลังกาย โดยจัดหาเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งให้ประชาชนได้ออกกำลังกายใกล้ชุมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

(5) ส่งเสริมและพัฒนาการก่อสร้างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานทุกประเภท

(6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบจังหวะ

     3.2 การศึกษา

(1) สนับสนุนทุนนักเรียนดี แต่ยากจน  เพื่อเสริมสร้างเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสทางการการศึกษาที่สูงขึ้น

(2) สนับสนุนจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยเน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

(3) ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

(4) สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบไวไฟล์ (WIFI) เพื่อการศึกษาและการค้นหาความรู้ให้แก่ประชาชน

     3.3 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

(1) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม

(2) สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง

(3) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีศักยภาพเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

     3.4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(2) สนับสนุนกิจการของตำรวจชุมชนเพื่อให้สามารถเข้าป้องกันภัย หรือระงับเหตุร้าย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     3.5 การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

(1) สนับสนุนให้คงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมงานประเพณีให้มีความยิ่งใหญ่ โดดเด่น ให้เป็นเอกลักษณ์ของหนองวัวซอ

(2) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดให้มีการแสดงหรือร่วมทำการแข่งขัน

4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว

(1) จัดการบริหารน้ำเสียไม่ให้ลงสู่หนองสาธารณะหนองวัวซอ

(2) ปรับปรุงในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมืองโดยเน้นในเรื่องของการแยกขยะ และการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เป็นระบบอย่างทั่วถึง

(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสาธารณะหนองวัวซอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นขยายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะให้รอบหนองสาธารณะหนองวัวซอ

(4) สร้างจุดรวมการให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตอำเภอหนองวัวซอ แก่นักท่องเที่ยวต่างถิ่น เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจากจุดรวมแหล่งท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง

5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณเพื่อการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือรวมถึงการเสนอข้อคิดเห็นกับเทศบาลได้อย่างเสรี รวมทั้งการเปิดโอกาสรับฟังปัญหาของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

(2) ปฏิรูประบบการทำงานภายในองค์กร โดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน และการให้บริการตลอดจนดำเนินการรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน และมีมาตรฐานการดำเนินการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

(3) ปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงาน หรืออาจจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอในการปฏิบัติงานและสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ