ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

 • ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีจัดให้มีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการอย่างครบถ้วน การจัดทำบริการล้วนมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)

มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสามารถสนอง ตอบปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและบรรลุเป้าหมายการพัฒนา เพื่อรองรับการขยายความเจริญของเมืองอย่างเป็นระบบและเหมาะสม  ประกอบด้วย

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

แนวทางการพัฒนา

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภายในเขตเทศบาล โดยปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ประกอบด้วย

 1. พัฒนาระบบประปา
 2. พัฒนาและให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
 3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม
 4. พัฒนาระบบระบายน้ำ
 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมสุขภาพอนมัย
 7. พัฒนาสิ่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
 8. พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
 9. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
 10. พัฒนาส่งเสริมผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและสตรี
 11. ส่งเสริมกีฬา
 12. แก้ไขปัญหายาเสพติด
 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 14. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
 15. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 16. แนวทางป้องกันและรักษาความสงบ
 17. แนวทางการพัฒนาการศึกษา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการกีฬาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย

 1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง และครบถ้วน
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 4. การจัดทำบริการสาธารณะและการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Print Friendly, PDF & Email