วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


๑.  วิสัยทัศน์ (Vision) 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีจัดให้มีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการอย่างครบถ้วน การจัดทำบริการล้วนมีประสิทธิภาพ

๒.  พันธกิจ (Mission)

                (๑)  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                (๒)  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

                (๓)  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

                (๔)  เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ