วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  (Vision)

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีจัดให้มีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการอย่างครบถ้วน  การจัดทำบริการล้วนมีประสิทธิภาพ ”

พันธกิจ   (Mission)

  1. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
  3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
  4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ( Goal )

  1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง และครบถ้วน
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  4. การจัดทำบริการสาธารณะและการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ