ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเตรียก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่และจัดบริการสาธารณะแบบครบวงจร One Stop Servic