ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่สวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.หนองวัวซอ