ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ถนนพัฒนา 6 หมู่ 1, 2, 6 ตำบลหนองวัวซอ