ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางถนนร่วมมิตร หมู่ที่ 3 ต.หนองวัวซอ