ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลหนองวัวซอ