กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางประภัสสร บุญเที่ยง

นางประภัสสร บุญเที่ยง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายคุณากร มิตรดำรงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

น.ส.พรนิภา สาขา

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

น.ส.หทัยรัก จันคูหา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ว่าง -

- ว่าง -

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง/ชง)

นางอรอุมา โคดามา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนธรณ์ พรกูนา

พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -

นายนิพัทธ์ นามสง่า

พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -

นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -

นายสันติ มุสิกะวัน

พนักงานขับรถยนต์

นายพิชิต โพธิ์สว่าง

คนงาน

นายก้องนภา สีแวงนอก

คนงาน

น.ส.พิภาภรณ์ สุทธิแสน

คนงาน

น.ส.นิธาดา สังฆรัตน์

คนงาน

นายอิทธิ แก่นท้าว

คนงาน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานวางแผนสาธารณสุข

  1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   • งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
   • งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
   • งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   • งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
   • งานสุขาภิบาลโรงงาน
   • งานชีวอนามัย
   • งานฌาปนกิจ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.   งานรักษาความสะอาด   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   • งานกวาดล้างทำความสะอาด
   • งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
   • งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
   • งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.   งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   • งานวางแผนด้านสาธารณสุข
   • งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานงานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด
   • งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
   • งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
   • งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
   • งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริม สุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

  1. งานส่งเสริมสุขภาพ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   • งานด้านสุขศึกษา
   • งานอนามัยโรงเรียน
   • งานอนามัยแม่และเด็ก
   • งานวางแผนครอบครัว
   • งานสาธารณสุขมูลฐาน
   • งานโภชนาการ
   • งานสุขภาพจิต
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานสัตวแพทย์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
   • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
   • งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
   • งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
   • งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
   • งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
   • งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   • งานวางแผน ค้นคว้า วิจัยด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   • งานการให้บริการ การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ
   • ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาเช่น โรคติดเชื้อ โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อระบบประสาท
    โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อที่นำโดยแมลง โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
   • งานการชันสูตรสาธารณสุข
   • งานการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
   • งานอื่นตามที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
 4. งานตรวจสอบและแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 6. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 12. งานสวัสดิการต่าง ๆ
 13. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย