คณะผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง)

 

นายวิชิต  ดิเลิศ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ

โทร. 080-082-6650

นายกุศล  แก่นท้าว

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ

โทร.081-057-3542

นายปรีชา  วรรณดา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ

โทร.093-326-9353

ว่าที่ ร.อ.ประดิษฐ์  สุระภา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ

โทร.094-367-4555

นายสุรพล  อินทรประเสริฐ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ

โทร.081-662-2507

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน