คณะผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง)

นายปรีชา วรรณดา

นายปรีชา วรรณดา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ

นายเดชา ฉิมกลาง

รองนายกเทศมนตรี

นายเปลี่ยน สีนากรุง

นายเปลี่ยน สีนากรุง

รองนายกเทศมนตรี

นายพุฒธา อิ่มใจ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายพงษ์นรินทร์ เหลืองทอง

เลขานายกเทศมนตรี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน