ผู้บริหาร (ฝ่ายประจำ)

นายสราวุฒิ ทรงอาจ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

นายคณชธร พันธุวร

รองปลัดเทศบาล

นายทองเด่น ลายเมฆ

นายทองเด่น ลายเมฆ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศรีอุบล เทพนวน

นางศรีอุบล เทพนวน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมศักดิ์ ปึงสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายคณชธร พันธุวร

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางประภัสสร บุญเที่ยง

นางประภัสสร บุญเที่ยง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสัญญา นาอุดม

นายสัญญา นาอุดม

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสาวปรียาภา ชัยพันธ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม