ผู้บริหาร (ฝ่ายประจำ)

นายนิกุล อ่อนอุบล

ปลัดเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

นายดนัย แสงหมี

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

นายทองเด่น ลายเมฆ

นายทองเด่น ลายเมฆ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศรีอุบล เทพนวน

นางศรีอุบล เทพนวน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมศักดิ์ ปึงสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.ทัศนีย์ เบ้าทองหล่อ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางประภัสสร บุญเที่ยง

นางประภัสสร บุญเที่ยง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสัญญา นาอุดม

นายสัญญา นาอุดม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

น.ส.ปรียาภา ชัยพันธ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม