สมาชิกสภา

นายพินิจ  แก้วมุกข์

ประธานสภาเทศบาล

โทร.087-825-1820

นายจันทร์เพ็ง  นิ่มภักดี

รองประธานสภาเทศบาล

โทร.093-418-3038

นายพัฒนา  เป็นมงคล

สมาชิกสภาฯ เขต 1

โทร.083-358-8256

นายพงศธร  จันรัญ

สมาชิกสภาฯ เขต 1

โทร.093-478-5077

นายสันติ  ดวงแสนวงศ์

สมาชิกสภาฯ เขต 2

โทร.080-185-5299

นายหอม  เทพนวน

สมาชิกสภาฯ เขต 2

โทร.064-482-6370

นายประสงค์  ไชยวงศ์

สมาชิกสภาฯ เขต 1

โทร.

นายสุวรรณ์  หนูพร

สมาชิกสภาฯ เขต 1

โทร.093-515-2230

นายสมนึก  ศรีชาทุม

สมาชิกสภาฯ เขต 2

โทร.064-896-9974

นายสุชาติ  ศรีฮาตร

สมาชิกสภาฯ เขต 2

โทร.085-927-8910

นายดำรง  จันรัญ

สมาชิกสภาฯ เขต 1

โทร.085-643-9604

นายบรรเจิด  วิเศษอุดม

สมาชิกสภาฯ เขต 2

โทร.089-570-9994

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด