สมาชิกสภา

นายวิชิต ดีเลิศ

นายวิชิต ดีเลิศ

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

นางต้อย ประทุมลัย

นางต้อย ประทุมลัย

รองประธานสภา

นายโอภาส ดาวังปา

สมาชิกสภาเขต 1

นายทองสา คำคูณเมือง

สมาชิกสภาเขต 1

นายธนวัฒน์ จันรัญ

สมาชิกสภาเขต 1

นายประสงค์ ไชยวงษ์

นายประสงค์ ไชยวงษ์

สมาชิกสภาเขต 1

นายไชยา ชาลีวันดี

สมาชิกสภาเขต 1

นายวิชิต ดีเลิศ

นายวิชิต ดีเลิศ

สมาชิกสภาเขต 2

นางต้อย ประทุมลัย

นางต้อย ประทุมลัย

สมาชิกสภาเขต 2

นายสมนึก ศรีชาทุม

สมาชิกสภาเขต 2

นายพินิจ แก้วมุขข์

สมาชิกสภาเขต 2

นายหอม เทพนวน

สมาชิกสภาเขต 2

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด