หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายไชยยศ สูตรสุคนธ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน