บริการออนไลน์ E-service

  • ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้   (คลิก)

  • ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอจัดเก็บขยะมูลฝอย   (คลิก)

Print Friendly, PDF & Email