ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้านเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ