ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ