ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน)

Print Friendly, PDF & Email