ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดหาที่ดินของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ