ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564