ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564