ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Print Friendly, PDF & Email