ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ถนนพัฒนา 7 หมู่ 1,2,6 ตำบลหนองวัวซอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)