การบริหารงานบุคคล

สมรรถนะ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ กำหนดวันลา จำนวนครั้งมาสาย การขาดราชการ

  • ประกาศกำหนดวันลา มาสาย ขาดราชการพนักงานเทศบาล (ดาวน์โหลด)
  • ประกาศกำหนดวันลา มาสาย ขาดราชการพนักงานครู (ดาวน์โหลด)
  • ประกาศกำหนดวันลา มาสาย ขาดราชการพนักงานจ้าง (ดาวน์โหลด)

แบบข้อตกลงปฏิบัติราชการ

  • แบบข้อตกลงปฏิบัติราชการสำหรับสายบริหาร (ดาวน์โหลด)
  • แบบข้อตกลงปฏิบัตราชการสำหรับสายทั่วไป-วิชาการ (ดาวน์โหลด)

แบบประเมิน

Print Friendly, PDF & Email