แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนทุจริตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ 66 70

Print Friendly, PDF & Email