วารสารประจำเดือน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และผลงานต่างๆที่เทศบาลได้ดำเนินการในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองวัวซอ จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร โครงการ/กิจกรรม ผลงานต่างๆที่เทศบาลได้ดำเนินการในห้วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และผลงานต่างๆที่เทศบาลได้ดำเนินการในห้วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561