งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561