ITA

ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองวัวซอ Click

2. ข้อมูลผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองวัวซอ
– ผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง) Click
– ผู้บริหาร (ฝ่ายประจำ) Click

3. อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ Click

4. แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองวัวซอ  Click

5. ข้อมูลการติดต่อ
– ช่องทางรับฟังความคิดเห็น   (เว็บ) Click     (facebook) click     (Line) click

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง Click
– พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง Click

การประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์
– ข่าวประชาสัมพันธ์ Click
– ข่าวกิจกรรมของเทศบาล Click
– ข่าวรับสมัคร/โอนย้าย Click
– วารสารประจำเดือน Click

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A
– ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  Click

9. Social Network
– Social Network  (facebook) click    (Line) click

การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี  Click

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน Click

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Click

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Click

 การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Click

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Click

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลตำบลหนองวัวซอ Click

17. บริการออนไลน์ (E-Service) Click

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  Click

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Click

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  Click

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Click

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  Click

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  Click

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Click

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  Click

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Click

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Click

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Click

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  Click

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Click

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  Click

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  Click

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Click

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ  Click
– ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy  Click

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  Click

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  Click

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  Click

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  Click

 แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Click

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Click

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   Click

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Click

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Click

Print Friendly, PDF & Email